Chirashi

Chirashi

Letto di riso bianco con filetto di pesce

26 Chirashi Mix € 14,00

 

27 Chirashi di Salmone € 12,00

 

28 Chirashi di Tonno € 14,00

 

29 Chirashi 
con tartara di Salmone e avocado € 12,00

 

30 Chirashi  c
on tartara di Tonno e avocado € 13,00

 

31 Chirashi Vegetariano € 10,00

 

Share by: